Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Käesolevad põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Eriking Tartu OÜ  klientide andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Eriking Tartu OÜ kogub Kliendi isikuandmeid, kui Klient kasutab või avaldab soovi kasutada Eriking Tartu OÜ teenuseid samuti juhul kui Klient avaldab soovi saada Eriking Tartu OÜ  kliendiks, on tellimisel registreerinud kliendikaardi.

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Eriking Tartu OÜ  avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

  1. Üldsätted ja mõisted

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad  Eriking Tartu OÜ  veebilehel .

Eriking Tartu OÜ  on õigus tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest Eriking Tartu OÜ  veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Eriking Tartu OÜ  veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Kliendiandmete vastutavad töötlejad:   Eriking Tartu OÜ  kaupade ostmisega või teenustega seoses on Kliendiandmete vastutavaks töötlejaks  juriidiline isik, kelle omandis on vastav ettevõtte.

  1. Andmetöötluse üldpõhimõtted ja töödeldavad andmeliigid.

2.1 Eriking Tartu OÜ  on õigustatud kasutama Kliendiandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kelleks on muuhulgas Sotsiaalkindlustusamet , kes osaleb Kliendile kauba müümise ja teenuse osutamise protsessis. Kliendiandmete edastamisel volitatud töötlejale tagab Eriking Tartu OÜ, et volitatud töötlejad töötlevad Kliendiandmeid vastutava töötleja juhiste kohaselt, täidavad konfidentsiaalsusnõudeid ja rakendavad kohaseid turvameetmeid.

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Eriking Tartu OÜ kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine..

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

2.4. Eriking Tartu OÜ kogub ja Töötleb ainult Eriking Tartu OÜ kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.4.1.      Eriliigiliste andmetena käsitletavaid terviseandmeid seoses Kliendile Eriking Tartu OÜ poolt abivahendi väljastamisega või teenuste osutamisega.

2.4.2.     Abivahendi ostmisel ostja ning patsiendiga seotud andmeid: ostja isikut tõendava dokumendi andmed, ostja ja patsiendi nimi, isikukood, sünniaeg , tel.nr,andmed puue kohta. Vastavate andmete esitamine on ostmisel,või tellimisel  õigusaktidest tulenev kohustus. Ilma andmete esitamiseta ei ole võimalik abivahendid väljastada,ning saada riigipoolset soodustust;

  1. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Eriking Tartu OÜ töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid.

Eriking Tartu OÜ töötleb Kliendiandmeid Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused).

3.2. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (teenuse osutamine) täitmisel või Eriking Tartu OÜ õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

  1. Isikud, kellel on õigus Kliendiandmeid saada

4.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa.

  1. Andmete säilitamise tähtaeg

5.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, abivahendite  käitlemisega seonduv regulatsioon, muud õigusnormid).

  1. Eraisikust Kliendi õigused

Eraisikust Kliendil on Eriking Tartu OÜ poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

6.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

6.2. Võtta tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks);

6.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Eriking Tartu OÜ analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

6.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

6.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

6.6. Saada infot, kas Eriking Tartu OÜ töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

6.7. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

  1.     Kontaktandmed

7.1. Kliendil on õigus pöörduda Eriking Tartu OÜ poole tema Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega veebilehel http://ortopeedilisedjalatsid.ee/  toodud kontaktidel.

7.2. Eraisikust kliendid võivad pöörduda määratud andmekaitsespetsialisti poole

e-post: eriking@ortopeedilisedjalatsid.ee